Hem

Om 

Support

Tips&Trix

Annonsera

Kontakt

  SÖK PRODUKT/RESERVDEL

  ERBJUDANDE

  NYHETER                                                LÄNKAR

                                       
      

                      Förstärkare

                       Receivers

                         Spelare

                       Högtalare

               TV/Projektor/Skärmar

                CD/DVD/VCR/Vinyl

                   Tillbehör
                  Frakt och returer
                          Misco.se
 
          

Copyright ® 2006 HiFiGoteborg.se
All Rights Reserved

          
       Besök Våra Partner i Sverige
     
 

 

 
     

Audio Pro B2-50 Subwoofer Bassystemet som går spikrakt ner till 20Hz med extremt låg distorsion.

           

   " You´ve done the impossible"

AUDIO PRO B2-50 visades för första Dr. R.H. Small i Australien har teore-
gången på en av världens största audiomäs- tiskt bevisat att det är omöjligt att göra kon-
sor - Consumer Electronic Show - ventionella högtalare som både har god
i Chicago, 1978. verkningsgrad, måttlig lådstorlek och rak
Namnkunniga konstruktörer och kriti- frekvensgång långt ner i basen.
ker inom HiFi lyssnade, tittade, satte sig in Ett sätt att komma förbi denna begräns-
i konstruktionen - och lyssnade igen! ning är då att göra ett specialsystem för
Chefredaktören för en av USA's mest basen, ett system där högtalaren och för-
berömda audio-tidningar lyssnade och för- stärkaren som driver den ses som en enhet
vånades även han, så till den grad att han och dimensioneras ihop - en så kallad aktiv
kallade på en av audiovärldens kända hög- högtalare. Extra effekt kan då tillföras de
talarkonstruktörer. Redaktören ville ha lägsta tonerna -där den behövs - och på så
professionell och opartisk hjälp att få för- sätt kan basområdet utökas.
klarat att det han hörde verkligen var
fysikaliskt möjligt, för aldrig tidigare hade EN NY, UNIK TEKNIK
han hört så ren och kraftig bas med så lite Det räcker dock inte med att räta ut fre-
distorsion och förklaringen till varför det kvenskurvan med ett aktivt system. Höga
kom så mäktig bas ur en så liten låda ställde ljudtryck, med låg distorsion, måste kunna
alla vedertagna högtalarbegrepp på huvudet. alstras vilket ställer krav på att systemet
Redaktören fick så småningom klart för skall pumpa stora mängder luft. Om man
sig att detta inte bara var möjligt, utan också skall kunna alstra 100 dB ända ned till 20 Hz
ett revolutionerande nytt sätt att tackla med ett slutet högtalarsystem, skulle hög-
basåtergivning. Det var då han fällde kom- talarelementet behöva vara 24 tum (60 cm)
mentaren i rubriken. i diameter om det kunde slå ±4 mm. Dess-
Bakom Subwoofern och den patenterade utom skulle det krävas en stor högtalarlåda
världsunika metoden som gjort den möjlig och en mycket kraftig effektförstärkare.
står en svensk konstruktör och uppfinnare, Om man använder en basreflexlåda
Kalle Ståhl. Så här beskriver han själv bak- istället för en sluten, minskar dessa krav
grunden: starkt. Hittills har det dock inte funnits
Du kan höra - och känna- tonerna ner någon aktiv metod som fungerar ihop med
till ca 20 svängningar per sekund. basreflexsystem och både ger rak frekvens-
Om du har ett par bra högtalare fungerar gång och minskad distorsion.
de kanske ner till 50 Hz i basen. Därefter Det är där min nya metod kommer in.
brukar utnivån sjunka snabbt och distor- Den kallas för ACE-Bass, uttytt Ampli-
sionen öka kraftigt. fier Controlled Euphonic Bass. Metoden är
En subwoofer används för att återge patenterad eller patentsökt i de flesta stora
toner från 20 Hz upp till ca 100 Hz medan industriländerna och Audio Pro har exklusiv
man låter vanliga högtalare eller sidosystem rätt till metoden.
ta hand om resten av frekvensområdet. ACE-Bass, som är grunden och förutsätt-
En bra subwoofer ger inte bara en utsträckt ningen för Audio Pro B2-50, är alltså en aktiv
basåtergivning utan också en mycket bättre metod för att få bättre basåtergivning. Den
återgivning och en helt ny upplevelse i de fungerar utmärkt både med slutna lådor
lägsta registren. och med basreflexlådor. Principen är att
Eftersom det inte finns någon stereo- ACE-Bass förstärkaren kontrollerar hög-
information (riktningskänsla) i de låga toner talarelementens mekaniska parametrar
som en subwoofer återger, räcker det med svängande massa, dämpning och fjädring/'
en sådan i ett högtalarsystem.

                                  Audio Pro B2-5Q

Kombinationen av rak frekvensgång ned till 20 Hz och förmåga till höga ljudtryck med låg distorsion gör att Subwoof ern är helt utan konkurrens. Motsvarande prestanda går inte att uppnå vare sig med konventionella metoder eller med andra aktiva metoder, eftersom dessa inte fungerar ihop med basreflexlådor.

ETT KOMPLETT BASSYSTEM Att använda subwoofers är ganska nytt i Europa, men i USA har det förekommit i flera år. De högtalare som finns kommer dock inte i närheten av B2-50's prestanda. Dessutom har tidigare subwoofers, förutom själva högtalaren, ofta krävt en extra effektförstärkare och ett separat delningsfilter. Det har givit dyra och klumpiga system som inte alltid fungerat som man önskat sig.

B2-50 Subwoofer löser även dessa problem. Både en effektförstärkare på 80 Woch ett mycket flexibelt elektroniskt delningsfilter finns inbyggda. Delningsfiltret gör att Subwoofern kan arbeta rätt ihop med vilket sidosystem som helst.

Du kan dels anpassa Subwooferns ljudvolym till sidosystemens, dels bestämma hur långt upp i frekvensen Subwoofern skall arbeta. Dessutom kan du skära av den lägsta basen i sidosystemen, eftersom den oftast är ojämn i frekvensgången och har hög distorsion.

Subwoofern ansluts lämpligast mellan förförstärkare och effektsteg. Går det inte att separera dem i din anläggning så kan Subwoofern också anslutas till de vanliga högtalarutgångarna.

ÖVERLÄGSNA PRESTANDA Audio Pro B2-50 Subwoofer har två stycken specialgjorda högtalarelement med stor magnet och extremt lång slaglängd, ±9 mm. Genom att göra ett basreflexsystem, som optimerats med hjälp avACE-Bass-metoden, så behöver elementen inte vara större än 6,5 tum!

B2-50 Subwoofer har rak frekvenskurva ända ner till 20 Hz och den kan prestera mycket höga ljudtryck.

 

Den unika subwoofern.

Det ena högtalarelementet är vänt bak- och- fram (den elektriska anslutningen har givetvis också vänts). Det innebär att det ena elementet "drar", samtidigt som det andra "skjuter", varvid en stor del av distorsionen släcks ut. Tillsammans med ACE-Bass-metoden som ytterligare minskar distorsionen, ger detta Subwoof ern unikt goda distorsionsdata, även vid låga frekvenser och höga ljudtryck.

Att vi åstadkommit allt detta med en nettolådvolym på bara 50 liter är en prestation som gör Subwoofern ännu mer unik.

MÅNGA FINESSER B2-50 Subwoofer är en genomarbetad och noggrant uttestad konstruktion med många finesser.

Det avancerade inbyggda slutsteget har bland annat aktiv mjukklippning, vilket innebär att du inte får några störande biljud om du skulle driva systemet över dess förmåga (överstyra det).

Ett särskilt filter i förstärkaren begränsar högtalarelementens konutslag under 20 Hz.

Speciell vikt har lagts vid utformning av lådan och basreflexröret - som mynnar i botten - för att helt eliminera blås- och susljud även vid de lägsta frekvenserna och de högsta ljudtrycken.

 

 

 

Det är den nya ACE-Bass metoden som gjort B2-50 Subwoofer möjlig. Metoden går ut på att ge högtalarelementets mekaniska parametrar - svängande massa, dämpning och fjädring - nya värden genom att driva det med en förstärkare med mycket speciell utimpedans.

Att det inte går att göra system som B2-50 Subwoofer med konventionella metoder har vi redan nämnt, men det finns ju andra aktiva metoder än ACE-Bass, till exempel återkopplade system såsom MFB eller servosystem. Dessa kan dock bara användas tillsammans med slutna lådor, vilket ställer nästan orimliga krav på högtalarelement och förstärkareffekt. System som bara höjer frekvenskurvan i basen och på så sätt utsträcker frekvensområdet finns också. Distorsionen blir dock lätt ett problem i sådana system och de är känsliga för avvikelser i den naturliga frekvenskurvan.

ACE-Bass är vitt skilt från ovanstående metoder och fungerar utmärkt både med basreflexlådor och slutna lådor.

En högtalares egenskaper bestäms till stor del av högtalarelementens mekaniska parametrar. Eftersom dessa kontrolleras genom ACE-Bass så kan man få både rak frekvensgång och låg distorsion, samtidigt som systemet blir okänsligt för variationer hos högtalarelementen.

ACE-Bass presenterades av Kalle Ståhl vid Audio Engineering Societys 61:a konvent i New York i november 1978. Om du vill kan du få en kopia av föredraget (på engelska) från 3Dgruppen ab.

LITE HÖGTALARTEORI För att förklara hur metoden fungerar måste vi först gå igenom lite högtalarteori.

En högtalares elektriska impedans visas i figur 1.

Re är talspoleresistansen och Zb är en mekanisk impedans som beror på lådan och den omgivande luften.

Högtalarelementets kon och talspole har en viss vikt, den så kallade svängande massan Mm. Könens upphängning har en viss fjädring Cm och dämpning Rm. Dessa mekaniska parametrar ger parallellreso-nanskretsen, där A är elementets kraftfaktor (även kallad Bl-faktör).

Vi kan i fig 1 se att de mekaniska parametrarna påverkar den elektriska impedansen. Med ACE-Bass gör vi tvärtom - vi påverkar de mekaniska parametrarna genom förstärkarens elektriska utimpe-dans.

Vi kan också betrakta högtalarsystemet från den mekaniska sidan och får då det ekvivalenta schemat i fig 2.

Fig 2. Ekvivalent schema för ett högtalarsystem sett från den mekaniska sidan.

Låt dig inte förvillas av att de mekaniska komponenterna här representeras med elektriska symboler. Det beror bara på att det är lättare att rita dessa.

F är den kraft som alstras av förstärkarens ut-spänning U och Ru är förstärkarens utresistans.

Vi kan här se att förutom den verkliga dämpningen Rm finns en extra "elektrisk" dämpning

.Normalt är förstärkarens utresistans Ru ~ 0, men genom att göra den positiv eller negativ kan man ge den totala dämpningen ett tämligen godtyckligt värde. Det här är gammal känd teknik som i vissa fall har utnyttjats tidigare. Det nya med ACE-Bass är att vi på liknande sätt även kan bestämma den svängande massan och fjädringen.

 

            Fortsättning

ACE-BASS - ATT TÄMJA EN HÖGTALARES MEKANISKA PARAMETRAR För att åstadkomma denna kontroll av alla de tre mekaniska parametrarna använder vi en förstärkare enligt fig 3b, i motsats till den konventionella förstärkaren i fig 3a.

.

Fig 3b. ACE-Bass förstärkare.

ACE-Bass förstärkaren består av en negativ resistans Rs, en ny parallellkrets och en drivande strömgenerator istället för spänningsgenerator.

Då vi kopplar ihop ACE-Bass förstärkaren i fig 3b med högtalaren i fig 1, får vi schemat i fig 4. Eftersom förstärkarens negativa utresistans tar ut talspoleresistansen så hamnar den nya parallellkretsen - bestående av CP, RP och LP - parallellt med den gamla som ges av högtalarelementets verkliga mekaniska parametrar.

.

Fig4.Ekvivalent schema för ACE-Bass, sett från den elektriska sidan.

Fig5. Ekvivalent schema för ACE-Bass, sett från den mekaniska sidan.

Ser vi samma system från den mekaniska sidan får vi i schemat i fig 5, som ska jämföras med det konventionella systemet i fig 2. Vi finner då att den totala svängande massan har ökat med A2CP och dämpningen med AVRP samt att fjädringen blivit styvare genom Lr/A2. Genom att välja CP/ RP och LP i förstärkarens utgångsimpedans på lämpligt sätt kan vi alltså få de mekaniska parametrar som vi önskar.

Dessa skenbara mekaniska parametrar som vi åstadkommer genom ACE-Bass förstärkarens ut-impedans är faktiskt så påtagliga att om en mekanist

 

 

skulle mäta upp högtalarelementens mekaniska parametrar med förstärkaren tillkopplad så skulle han finna de skenbara och inte de verkliga parametrarna.

ACE-BASS FÖRSTÄRKAREN ACE-Bass förstärkaren enligt fig 3b måste göras med speciella metoder, bland annat därför att negativa resistanser inte finns som komponenter. Ett bra sätt att göra förstärkaren på visas i fig 6.

Fig 6. Blockschema för ACE-Bass förstärkare.

Strömmen genom högtalaren känns av med R och den positiva återkopplingen omkring effektförstärkaren ger den negativa resistansen medan den negativa återkopplingen omkring bandpassfiltret ger parallellkretsen.

ACE-BASS I B2-50 SUBWOOFER I B2-50 Subwoofer utnyttjar vi ACE-Bass för att göra ett bassystem med rak frekvensgång ned till 20 Hz med minst 100 dBspl ut. Vi vill dessutom ha måttlig lådstorlek och förstärkareffekt samt låg distorsion. För att åstadkomma detta har vi gjort ett 6:e ordningens Butterworth-system. Det innebär att högtalaren är ett basreflexsystem - som här optimerats med ACE-Bass - och att ett 12 dB/oktav filter finns i förstärkaren för att minska högtalarelementens konutslag under 20 Hz.

Detta optimala system gör att vi kan fylla de uppställda, hårda, kraven med två specialgjorda 6,5" högtalarelement.

För dessa element har vi genom ACE-Bass ändrat den svängande massan - för båda elementen tillsammans - från 38 till 260 g, dämpningen från 25 till 56 kg/s och f jädringen från 0,45 till 0,25 mm/N.

Sådana värden kan man ej ge de verkliga mekaniska parametrarna och även om man kunde det så skulle verkningsgraden bli oacceptabelt låg.

LÄGRE DISTORSION Som vi redan nämnt ger ACE-Bass låg distorsion. Det beror på att de genom ACE-Bass syntetiserade mekaniska parametrarna är mer linjära än de verkliga parametrarna. Ju mer de syntetiserade parametrarna dominerar över de verkliga, desto lägre distorsion får man. I B2-50 Subwoofer har vi valt en lösning där de syntetiserade parametrarna kraftigt dominerar de verkliga och Subwoofern har därför extremt låg distorsion. Dessutom blir systemet genom denna lösning okänsligt för variationer i de verkliga mekaniska parametrarna.

 

               DATA

Frekvensgång: 20-200 Hz inom ±1,5 dB från kurvan nedan, 6:e ordningens Butterworthsystem med -3 dB    vid 20 Hz, övre gränsfrekvensen justerbar 40-200 Hz. Ljudnivå ut: minst 100 dBspl på 1 meters avstånd i halvrymd (2tc steradiancrs rymdvinkel). Vid högre frekvenser än de allra lägsta kan upp till 10 dB högre ljudtryck erhållas. Normal placering på golvet mot en  vägg ger betydligt högre ljudtryck.

Känslighet för 96 dBspl: justerbart 50 mV till 2,5 V för förförstärkaringången, >10kohm inimpedans, och

 

Frekvensgång' vid olika inställningar av övre gränsfrekvensen.

"Kurvorna är uppmätta med Bruel&Kjaer mätutrustning i ett stort, ca 1000 m3 ekofritt rum. 3 mm/s svephastighet, 100 mm/s skrivhastighet och ren sinuston har användts.

 

1 till 50 V för effektförstärkaringången, >20 kohm inimpedans.

Avskärningsfilter för sidohögtalarna: 6 dB/oktav inställ-bart mellan 50 och 250 Hz, förstärkning 1, <200 ohm utimpedans, maximal signal >5 V, övre gränsfrekvens > 500 kHz, maximal spänningsderivata 13 V/|is, distorsion <0,02% (filtret är endast verksamt då förförstärkar-ingången används).

Mått: bredd 46 cm, höjd 54 cm, djup 45 cm. Vikt: 28 kg netto.

Typisk distorsion* vid olika ljudnivåer, 2a + 3c harmoniska övertonerna.

Distorsion är uppmätt med tersoktavfilter, varför lägre distorsion än ca 0,5% ej kan mätas.

Audio Pro B2-50 är tillverkad vid Lövånger Elektronik AB

 

   De som gjorde det

Den världsunika Audio Pro B2-50 Subwoofer var framtagen i Sverige av 3Dgruppen. De svarade dessutom för en rad andra innovationer och unika audio-konstruktioner som marknadsfördes under Audio Pro-märket. Här ses från vänster Ola Malmefeldt, Ingemar Hartwig och Bengt Svärdström från 3Dgruppen i samspråk med Subwoofcrns konstruktör Kalle Ståhl.

 

 

       
 

 

 

 

                                       Hem        Om           Support        Tips&Trix         Länkar       Kontakt         Hjälp         FAQ            

    Pris                 Arkiv
LOUDANDPROUD
HiFiGoteborg.se