JVC SEA-R7

SEA-R7är ett grafiskt filter som förutom två ljudkanaler med vardera 12 reglerbara frekvensband även ger köparen en speciell digital fördröjningsfunktion. Den senare adderar efter-klang till grundsignalen och erbjuder frekvensmässig nivåjustering i fem band. Konstruktörernas avsikt har varit att ge användaren ett flexibelt verktyg för återskapande av ursprungsakustik. Vidare är det möjligt att lägga den tidsfördröjda signalen i motfas mellan kanalerna. Reglerom-rådet för de 12 frekvensselektiva nivåkontrollerna är ±12 dB. Vidare är SEA-R7 utrustad med en knapp för reverserlng av inställd frekvenskorrigering.

Den mekaniska utformningen av SEA-R7 är av tämligen traditionellt slag. För att underlätta manövreringen av apparaten finns det på enhetens högra sida en stor och upplyst funktionsindikator. Denna ger information om valda signalkällor och aktuella signalvägar.

Lyssningsresultat

Den klangliga påverkan som uppstod då signalen gick rakt igenom filtret var ringa. Ävenså brusnivån upplevdes som välgörande låg och filtrets förmåga att återge ursprungssignalens rumsliga information förefaller god. Stereobilden återgavs stabil och trovärdig. Några klangliga poäng för fördröjningsfunktionen utdelades inte. De effekter som testgruppen lyckades åstadkomma tillförde inte något mervärde vad gäller helhetsklangen, snarare motsatsen.

Uppmätt reglerområde för de 10 olika frekvensbanden är ±12 dB.

 

                        Kantvågssvaret vid 100 Hz är bra.                                                                      Kantvågssvaret  vid 10K Hz är bra.

                     

                                                                                                                                                                                                                                                                    Hifi&Musik

 

© Loudandproud hifigoteborg